حساب معین چیست

حساب معین چیست؟، حساب معین به منظور ارائه گزارش به افراد درون سازمان تهیه می شود. به این دلیل که افراد درون سازمان به منظور ارزیابی بیشتر به گزارشات جزی تری نیاز دارند.

هنگامی که یک حساب به صورت ریز و یا جزئی ارائه می شود. هنگامی که حساب های معین به صورت جزیی تهیه می شوند، به آنها حساب تفصیلی می گویند.


انواع حساب معین


حساب معین دارایی جاری: این دارایی ها قابلیت نقد شدن را طی یک سال مالی دارد. که خود به صندوق، بانک، تنخواه گردان، اسناد دریافتنی، حساب های دریافتنی، پیش پرداخت ها و موجودی کالا تقسیم می شوند.
حساب معین دارایی ثابت: دارایی های ثابت شامل ساختمان، ماشین آلات و وسایط نقلیه می باشند.
حساب معین دارایی های نامشهود: این نوع دارایی ها شامل سرقفلی، حق الامتیازها، نرم افزارها، حق الاختراع و حق الاکتشاف می باشند.
حساب معین بدهی ها: بدهی های یک شرکت شامل بدهی های جاری و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. البته زیر مجموعه بدهی هایی جاری عبارت است از حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی، پیش دریافت ها، جاری شرکا و ذخائرمی باشند.
حساب معین بدهی های بلند مدت: بدهی های بلند مدت شامل وام های پرداختنی بلند مدت، اسناد پرداختنی بلند مدت تقسیم می شوند.


تعریف دفتر معین


دفتر معین نوعی دفتر کمکی می باشد که حساب های جز یک حساب کل در آن ثبت و نگهداری می شود. به عبارتی وقتی یک حساب کل به نام بدهکاران با کد 15 داریم، در حساب کل با عنوان یک بدهکار اما در حساب معین تمامی بدهکاران بامبادلات آنها درج می شوند. این شیوه کمک می کند که هر زمان نیاز بود وضعیت بدهی شرکتی را به شخص خاصی بدانیم می توانیم از دفتر معین کمک گرفته و آن اطلاعات را استخراخ کنیم.


نتیجه پایانی


به روز بودن نرم افزار حسابداری بسیار اهمیت دارد، چرا که اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری در ارتباط مستقیم با امنیت و کیفیت کسب و کار خواهد داشت.