محاسبات نوبت کاری و شب کاری

محاسبات نوبت کاری و شب کاری ، برای تعریف نوبت کاری می توان گفت نوعی از کار که در طی یک ماه ساعات آن در گردش است. مثلا در شیفت صبح یا عصر و شب انجام می شود.

در تعریف شب کاری می توان گفت ساعات کار از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد ادامه دارد. به برخی از شیفت های کاری، فوق العاده یا اضافه حقوق تعلق می گیرد که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.


انواع نوبت کاری و اضافه حقوق آنها


در صورتی که نوبت های کار در صبح و عصر باشد، ده درصد و اگر در صبح، عصر و شب باشد پانزده درصد و چنانچه در صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد بیست و دو نیم درصد به حقوق آنها فوق العاده کاری تعلق می گیرد. منظور این است که اگر کارگری در یک ماه دارای شیفت عصر و شب باشد و صبح ها اصلا در سازمان حضور نداشته باشد بیست و دو نیم درصد فوق العاده دریافت می کند. این شیوه در مورد فردی که شیفت وی در صبح و شب می باشد نیز صادق است.


چه کسانی شبکاری دریافت می نمایند؟


باید بدانید شب کاری فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که غیر نوبتی هستند. به عبارتی چنانچه کارگری نوبت کاری دریافت می نماید دیگر شب کاری به او تعلق نمی گیرد، در این صورت سوالاتی پیش می آید مثلا در مورد کارگری که شامل ده درصد نوبت کاری باشد و تعدادی هم شیفت شب گذرانده، چه باید کرد؟ در این حالت این فرد ابتدا در نوبت ده درصدی قرار دارد و سپس نوبت کاری وی باید از ده درصد به بیست و دو درصد تغییر پیدا کند.


نتیجه پایانی


برای تعیین فوق العاده نوبت کاری لازم است از 176 ساعت کاری یک کارگر، نسبت ساعاتی که مربوط به ساعات شب یعنی از 22 تا 6 صبح است را استخراج کرد. در صورتی که نسبت آن نزدیک نیم باشد فوق العاده نوبت کاری برابر با 22/5 درصد مزد و در صورتی که به 33% نزدیک باشد برابر با 15 درصد خواد بود.