حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی، شاخه ای از حسابداری می باشد که به بررسی تاثیر فعالیت یک کسب و کار می پردازد. حسابدار اجتماعی بر روی رفتارهای کسب و کار نظارت دارد، به عبارتی انواع دارایی ها در این نوع حسابداری مطرح نمی باشد.

در این نوع حسابداری شرکت ها باید با دقت به تمامی محیط اطراف خود دقت داشته باشند و حواسشان باشد که این تغییرات چه تاثیری بر روی عملیات شرکت و یا سازمان آنها خواهد داشت.


سر منشا حسابداری اجتماعی


این حسابداری در اواخر قرن بیستم ظاهر شد. حسابداری اجتماعی سعی دارد تا حسابی را به منظور بهای تمام شده و مزایای فعالیت های شرکتی در ارتباط با ااجتماع و محیط ایجاد نماید. حسابداری اجتماعی شامل رفتارهای کسب و کاری است که رفاه جامعه را به دنبال دارد. از این نوع حسابداری با نام های حسابداری اجتماعی محیطی، گزارشگری اجتماعی، شرکتی یا گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز یاد می شود.


مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی


حسابداری اجتماعی به اندازه گیری و گزارش اثرات اجتماعی ناشی از فعالیت های یک واحد تجاری می پردازد. در این سیستم حسابداری چهار فرض اساسی وجود دارد.
- واحد تجاری در برابر محیط پیرامون خود دارای مسئولیت هایی است که باید آنها را به انجام برساند.
منابع اقتصادی جامعه محدود است پس لازم است در به کارگیری از آنها بالاترین میزان بهره وری حاصل شود.
- کالاهایی در گذشته رایگان بودند در حال حاضر دیگر رایگان نمی باشند.
- در ضمن جامعه باید از تعهدات اجتماعی واحد تجاری در برابر خود آگاهی داشته باشد و این آگاهی باید بر اساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری انجام شود.


نتیجه پایانی:


هیچ شرکتی نمی تواند ادعا کند فقط او می تواند از منابع اجتماعی استفاده نماید، چون که همه در برابر این منابع دارای حق یکسان می باشند. با توجه به اینکه این منابع اشتراکی هستند شرکت ها باید در ارتباط با استفاده درست از ین منابع پاسخگو باشند .