حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی، در این نوع حسابداری، تمامی معاملات و رویدادهای مالی، در هنگام وقوع صرف نظر از زمان دریافت و پرداخت وجه، شناسایی شده و در اسناد ثبت می شوند.

به بیانی دیگر تمامی درآمدها در هنگام دریافت و انجام خدمات در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

مزایای حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری دسترسی به اطلاعات سازمانی، سریع خواهد بود. تعیین درآمد و هزینه واقعی دوره های مالی و گزارش گیری در پایان سال مالی، فقط توسط حسابداری تعهدی انجام می گیرد. در ضمن آگاهی از ارزش موجودی ها و انواع دارایی های شرکت با ثبت موجودی های جنسی و دارایی هایی مانند ماشین آلات و تجهیزات در سیستم حسابداری تعهدی قابل دست یابی می باشد. با استفاده از حسابداری تعهدی می توان قیمت تمام شده هر پروژه، ارزیابی و انعکاس دارایی ها، ثبت استهلاک، مسئولیت پذیری مدیران ارشد یک سازمان، مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و تناسب آن با ماموریت های سازمان و غیره را به دست آورد.

 

صورت های مالی حسابداری تعهدی

 

- صورت وضعیت مالی

- صورت مقایسه بودجه و عملکرد

- صورت تغییر در وضعیت مالی

- گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

- یادداشت های توضیحی از رویه های حسابداری

صورت وضعیت مالی الزامی است شامل حساب ها و اسناد دریافتی عملیات مبادله و غیر مبادله، موجودی نقد، موجودی کالا، سرمایه گذاری های موجودی مواد، پیش پرداخت ها، دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود، حساب ها و اسناد پرداختی، بدهی های بلند مدت و ارزش خالص باشد. در ضمن صورت تغییرات در وضعیت های مالی باید شامل درآمدها، هزینه ها، درآمدهای شناسایی شده و وجوه ارسالی به خزانه باشد.

 

نتیجه پایانی

 

حسابداری تعهدی با شفاف سازی تمامی حساب ها و گزارش های مالی که در برگیرنده صورت های مالی تجمیعی، تلفیقی کل و عملکرد دوره ای در یک سازمان پیاده سازی می شود و از طریق محاسبه بهای تمام شده و مدیریت هزینه ها اقدام به شفاف سازی می کند.