مسیرهای شغلی حسابداری

مسیرهای شغلی حسابداری ، حسابداران برای انجام حسابداری یا در دفاتر به صورت حضوری و یا دور از دفاتر سازمان، فعالیت می کنند. حسابداران ممکن است بر اساس فعالیت انحصای

خود در یکی از شاخه های حسابداری به صورت حرفه ای تر و تخصصی تر فعالیت داشته باشند.


حسابدار چه کارهای را انجام می دهد؟


می توان گفت از وظایف اصلی حسابداران، تهیه و ارزیابی سوابق مالی سازمان است. آنها باید به مدیران سازمان اطمینان دهند که سوابق کامل و دقیق بوده و مالیات ها سر وقت و به موقع پرداخت می شوند. به طور کلی می توان وظایف حسابدار را به این صورت دانست که در بهبود کارایی کسب و کار نقش داشته و برای شرکت ها و سازمان ها خدمات حسابرسی ارائه می دهند. حسابداران سیستم های حسابداری را به روز نگه داشته و برای مدریان سازمان ها به عنوان مشاور قلمداد می شوند.


مشاغل اصلی حسابداری


حسابداری عمومی: برای این شغل نیاز است حداقل مدرک کارشناسی اخذ گردد. مشتریان آنها شرکت ها، دولت ها و افراد می باشند.
حسابرسی: برای این شغل نیز مدرک کارشناسی مورد نیاز است، این افراد مالیات و مشاوره مدیران را بر عهده دارند.
حسابداران مدیریتی: در شرکت های بزرگ و خصوصی حسابداران هزینه به عنوان حسابداران مدیریتی در نظر گرفته می شوند. مدرک مورد نیاز برای این شغل، لیسانس CPA می باشد. این افراد اطلاعات مالی سازمان ها را جمع آوری و ثبت می نمایند و آنها را در اختیار مدیران قرار می دهند.
حسابداری دولتی: مدرک مورد نیاز برای این شغل نیز کارشناسی می باشد. این حسابداران وظیفه بررسی سوابق نهادهای دولتی و افرادی که فعالیت های آنها به قوانین دولتی و مالیت ها مربوط است را برعهده دارند.
حسابرسان داخلی: این حسابرسان تمامی ریسک ها و مخاطرات مالی یک سازمان را مورد بررسی قرار می دهند. مدرک مورد نیاز برای این شغل نیز کارشناسی می باشد.


نتیجه پایانی


تمامی شغل های حسابداری از درجه بالایی برخوردار می باشند در ضمن این افراد می توانند در طول فعالیت کاری خود از یک نوع به نوع دیگری انتقال یابند فقط لازم است در آن زمینه اطلاعات و آگاهی های لازم را کسب کرده و سپس مسئولیت آن حیطه را بر عهده بگیرند.