حسابداری بین المللی

حسابداری بین المللی، این نوع حسابداری مجموعه ای از روش ها و استانداردهای همه کشورها محسوب می شود.

حسابداری بین المللی بیشترین فضا را به خود اختصاص داده است و از اهداف این حسابداری استانداردسازی مجموعه ای از اصول حسابداری بین المللی می باشد.


عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین الملل


- بازارهای مالی بر اساس سرمایه گذاری و دریافت وام
- سیستم حقوقی هر کشور
- تقسیم بندی قسمت خصوصی و ارگان های دولتی در عملیات سیاست گذاری حسابداری و تدوین استانداردهای مربوطه
رویکردهای صورت های مالی در کشورهای خارجی
به منظور تبدیل صورت های مالی مربوط به فعالیت های شرکت های فعال در کشورهای خارجی استانداردهای گوناگونی بوسیله مجامع حرفه ای بعضی کشورها تدوین شده است. یکی از مباحث مهمی که در این استانداردها بیان شده چگونگی گزارش عملیات شرکت های فرعی خارج از کشور در صورت های مالی تلفیقی می باشد. در نتیجه نرخ تبدیل ارز و تغییرات آن عامل مهمی در این فرآیند می باشد.


یکسان نمودن استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی


این شیوه به هماهنگ سازی و یکسان کردن دسته های مختلف استانداردهای حسابداری و راههای گزارشگری اقتصادی می پردازد. این یکسان سازی به منظور بیشتر شدن اهمیت شرکت های چند ملیتی می باشد. دلایلی که سبب ایجاد تمایل به یکسان سازی استانداردها می شود عبارت است از
- اهمیت بالای شرکت های چند ملیتی: در این صورت با هماهنگ سازی استانداردها و شیوه های حسابداری در شرکت های اقماری، گردآوری و تنظیم صورت های مالی تلفیقی آسانتر می شود.
- تعداد زیادی از ادارات حسابرسی، دارای شعبه های مختلفی در دنیا هستند. هر چه این استانداردهای حسابداری شبیه هم باشند، وظایف حسابداری آسانتر و ساده تر خواهد بود.


نتیجه پایانی:


در دنیای امروز تامین مخارج مالی در خارج از مرزها و همچنین مبادله اوراق بهادار در بورس های جهانی افزایش یافته است و به همین دلیل یکسان سازی استانداردها و شیوه های حسابداری کارایی را بیشتر خواهد کرد.