حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی، در این نوع حسابداری، تمامی معاملات و رویدادهای مالی، در هنگام وقوع صرف نظر از زمان دریافت و پرداخت وجه، شناسایی شده و در اسناد ثبت می شوند.

حسابداری بین المللی

حسابداری بین المللی، این نوع حسابداری مجموعه ای از روش ها و استانداردهای همه کشورها محسوب می شود.

حسابداری ابری چیست

حسابداری ابری چیست، در ابتدا باید با عنوان پردازش ابری آشنا شوید، پردازش ابری یعنی بتوان با استفاده ازفضای اینترنت به یک نرم افزار دسترسی داشت، در این صورت نیازی به نصب نرم افزار بر روی سیستم نیست.

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی، شاخه ای از حسابداری می باشد که به بررسی تاثیر فعالیت یک کسب و کار می پردازد. حسابدار اجتماعی بر روی رفتارهای کسب و کار نظارت دارد، به عبارتی انواع دارایی ها در این نوع حسابداری مطرح نمی باشد.

حساب معین چیست

حساب معین چیست؟، حساب معین به منظور ارائه گزارش به افراد درون سازمان تهیه می شود. به این دلیل که افراد درون سازمان به منظور ارزیابی بیشتر به گزارشات جزی تری نیاز دارند.