شعروسبک:محمدجوادرحمانی

بدون نظر

IMG-20160324-WA0021

 

دانلود فایل

 

واحدسنگین

امام زمان عج
دلم افتاده درگرداب ومن چون ساقه ای بی تاب

به دنبال تومیگردم مثال گل به عشق آب

بیاجاناکنم جان رافدای جان توای جان

الا ای فرشی عرشی سنه قربان سنه قربان

من ازنسل همان هایم که عمری منتظربودند

ولی حالاسپردندجان درون خاک آسودند

کجایی توکجایی تو گل زهرا(س )
کجایی تو

ببین این جمعه هم بگذشت وکی آقامیایی تو
گل زهراادرکنی بیاآقاادرکنی
ببارای اشک چشمانم به خون دل بکن خیسم

که میخواهم زخون دل برایش نامه بنویسم

نویسم ازغم هجران ازاین دوری بی پایان

شده دنیای من زندان به آیه آیه ی قرآن

من اسماعیل این تن راکه دردل شوق دنیاداشت

نمودم ذبحش ای آقامراپیش تورسواداشت

بخراین یوسف دل را بکن ازغصه آزادش

نگاه دل به سوی توبرس آقابه فریادش
گل زهراادرکنی بیاآقاادرکنی

محمدجوادرحمانی
کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110